خودمو دوس داشتم وقتی فهمیدم نفسمو جوری تنظیم میکنم که وقتی آدما از کنارم عبور میکنن نوبت بازدمم باشه