خودم رو در نمودی از غم یافتم

که میرفت توی یه باغچه کنار یک درخت پشت به خیابون می‌ایستاد

.

.

.

-› میتونم بدونم چرا