یکی دو روزه چیزایی میخوام بگم که بلد نیستم توی واژه ها جاشون بدم

و این واقعا اذیتم میکنه