روی این تمرکز کنید که به آدم ها به اندازه نیازشون محبت کنید نه به اندازه محبتی که دارید

درسته؟