میگه قبل از عاشق بودن

تو آداب معشوق بودن رو بلدی؟