با من بی پرده حرف بزن، چیزی که میخوای برای من مبهمه وقتی بعد از «بخوابیم» و قبل از «کاری نداری» میگی دلم میخواد باهات حرف بزنم