آدم ها به دوست داشتن شما هم دل میبندن

حتی ابراز هم نکنید..

.

.

.

-› حالا نه همیشه و همه