وقتی ازشون میپرسم وقتایی ناراحتم چیکار میکنم یادشون نمیاد یعنی خوب برومدم از پسش :)