خودم رو بعد تو مستاصل ترین آدم روی زمین میدیدم

.

.

.

.

-› اشتباه میدیدم

-› هر قدر هم وابستت باشم