اگه شعار اندرویید هر غلطی دلمون خاس میکنیم نیست پس چیه