اما اینی که تو صداش میزنی خودپرستی، به خود ب جای دیگران پرداختنه

حضرت