تنها چیزی ک بدون کوچکترین اعتراضی اجازه میدم منو شکنجه بده

حقیقته