و ادامه میده:

وقتی با همه ضعفت ب یادش باشی

با همه قدرتش به یادت خواهد بود..

.

.

.

-› :)