دوست دارم بفهمم و بفهمانم

هیچ چیز خاصی در مورد من وجود نداره...

.

.

.

.

-› کمی نمیدانم هایم روی هم تلمبار شده...