این حجم از لهیدگی اعصاب فقط با یه حمله ملخگونانه به سیا و خابوندن سروراش خوب میشه