عشق یک سینه و هفتاد و دو سر میخواهد

بچه بازیست مگر عشق جگر میخواهد

.

.

.

-› بنظرم جواد اسلامی