حتی این دنیا هم

حتی اگه نفهمیمم

فکیف اصبر علی فراقک..