.

.

.

.

.

.

-› در سکوت کامل به تماشا نشستم..

-› این مافیای کثیف رو..