من حتی دندونه های استم رو درست نمینویسم

تو چی میخوای از من؟