وقتی شوهرتون رو دلبر/دلبرجان صداش میزنید

با دامن و گل سر تصورش میکنم

:|