بهترین قسمت امروزِ مملو از لذت

این چند دقیقه ای بود که کنارت گریه کردم....