برای خودم تاسف میخورم ک چرا باید با شعر دلت را خانه ما کن بعد ازینکه یه خاننده خوندنش آشنا شم؟