جا داره بگم به خاطر همه حرفایی که نزدی و کارایی که نکردی ازت ممنونم