برام  سواله، اون همیشه فک میکنه اگه بعد ازینکه چیزی میگه که ناراحتم میکنه بگه «نمیخواستم بگم» بهترش کرده؟