یه موج سینوسی ک در بازه ی بزرگتر ماکسمو مین هاش به شکل سینوسی و در بازه بزرگتر ماکسو مین هاش به شکل سینوسی و در بازه بزرگتر الی آخر متغیره

من اونم