داشتم به خودم میگفتم

عیبی نداره اگه نمیتونی، اما پیش خودت وانمود کن که تونستی