از گمان بدی ک به آدم ها میبرم

و کثیف تر ازینکه میندازم خودمو تو هچلشون تا مطمئن شم

از خودم بدم میاد :)